Address: 19C, Phase 6, DHA, Karachi.

Phone: +923212822794